ABROLO Kategorie zboží


 

 

 


  Doprava Česká pošta
od 59 Kč
 


Doprava GLS

od 99 Kč
 Doprava DPD
od 59 Kč

 Uvedené ceny za hračky jsou včetně DPH

Obchodní podmínky
 

 
Abrolo (https://www.abrolo.com/)
E-shop hračky
Nacházíte se: Reklamace

Reklamace

7.   ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

            7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

            7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

            7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

            7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

            7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání .  

7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


Reklamované zboží doručte pouze na adresu:

Miroslav Švec
U vodárny 1506
397 01 Písek
+420 777 664 802
info@abrolo.com

UPOZORNĚNÍ:
Nezasílejte do zásilkoven a jiných výdejních míst.Přiložte kopii faktury, nebo vyplněný reklamační list,  popis závady a číslo Vašeho bankovního účtu pro případné vrácení peněz.

Reklamaci nezasílejte na dobírku, taková zásilka nebude převzata.

Pro rychlejší vyřízení reklamace vyplňte reklamační list, ke stažení zde REKLAMAČNÍ LIST.

                                                                                                      

 

  Nahoru